Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Voorwoord

Onderwijsresultaten: stijgende lijn zet door

In de afgelopen jaren nam het percentage leerlingen dat aan de OMO-scholen een diploma behaalde jaarlijks toe. Ook in 2014 steeg het gemiddelde slaagpercentage van alle OMO-scholen samen ten opzichte van 2013. Per schoolsoort scoren alle OMO-opleidingen op of boven het landelijk gemiddelde.

In 2014 is de kwaliteit(szorg) van de opleidingen verbeterd. Het aantal basisarrangementen nam toe van 159 naar 172. Slechts drie van de 179 opleidingen ontvingen van de inspectie een aangepast arrangement ten opzichte van veertien opleidingen in het voorafgaande jaar. Bij een viertal opleidingen kon de inspectie geen oordeel geven. 
De scholen met een opleiding met een aangepast arrangement werken hard aan verbetering. Kwaliteitszorg staat bij voortduring op de agenda, waarbij constant gezocht wordt naar de balans tussen kwaliteit en kwantiteit. Dit om te voorkomen dat er onevenredig veel tijd besteed wordt aan het proces in relatie tot de opbrengst. 

Identiteit

De discussie over identiteit wordt gevoerd vanuit drie basisbegrippen: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. Dit is een constante zoektocht. Door de verdergaande secularisatie vraagt de vormgeving van identiteit extra aandacht. Het streven is leerlingen niet alleen cognitief voor te bereiden op hun toekomst maar ook aandacht te besteden aan op christelijke waarden gebaseerde zingeving.

ICT in het onderwijs

Op de verschillende scholen wordt op bijna even veel verschillende manieren doeltreffend gebruik gemaakt van ICT in het onderwijs. Het beleid is erop gericht dat scholen van elkaar weten welke initiatieven er zijn en welke resultaten er bereikt zijn, met het doel van elkaar te leren. Dit krijgt vorm tijdens diverse themabijeenkomsten en tijdens de jaarlijkse OMO-ICTO-dag, die dit jaar gevalideerd is ten behoeve van het lerarenregister.

Kennisnetwerken

De vorming van kennisnetwerken vordert langzaam maar gestaag, met name rondom specifieke thema’s en voor collega’s met een gemeenschappelijke rol of functie. Op vakgebied stijgt het aantal netwerken langzamer dan gehoopt. Het lijkt erop dat het uitwisselen van materialen en kennis mondjesmaat opgenomen wordt in de werkroutine van alledag. Kennisdelen draagt bij aan de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van ieder individu. We blijven ons inzetten om dit te bevorderen.

Academische opleidingsscholen

De AOS’en hebben een ambitie die verder reikt dan alleen het opleiden in de school. Naast initiële opleidingen stimuleren we ook opleidingen voor docenten met werkervaring. Een mooi neveneffect hiervan is het komen en gaan van nieuwe inzichten in de school. We geven hiermee uitvoering aan onze plicht aankomende studenten te faciliteren en we bevorderen de academisering van onze docenten. In 2014 zijn alle scholen van de vereniging aangesloten bij de AOS’en.

Gesprekscyclus

De regelingen van de gesprekscyclus zijn in 2014 geactualiseerd. Eén van de wijzigingen is dat ieders professionaliteit een belangrijker onderdeel van de gesprekken vormt. Daarbij gaat het gesprek verder dan sec het bespreken van competenties. Ook disposities, ofwel gedragspatronen, en beroepswaarden komen aan bod. Want juist persoonlijke kenmerken zijn van doorslaggevende invloed op de kwaliteit van docenten en ondersteuners.

Demografische ontwikkelingen

De daling van het leerlingenaantal concentreert zich voornamelijk in de westelijke- en oostelijke gebieden van Noord-Brabant. Deze daling heeft consequenties voor de plaatselijke samenleving, het leefklimaat en het vestigingsklimaat van bedrijven. De risicogebieden zijn onderwerp van een verdere analyse. De resultaten uit deze analyses vormen de basis voor overleg met gemeenten en collega-besturen. Het vergt een zorgvuldige planning om te blijven voldoen aan onze maatschappelijke opdracht een zo fijnmazig mogelijk onderwijsaanbod in die regio’s te behouden.

Huisvesting

In 2014 zijn drie onderwijsvoorzieningen opgeleverd. Leerlingen van de Cobbenhagenmavo in Tilburg, het Carolus Borromeus College in Helmond, en het Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo in Waalwijk volgen inmiddels onderwijs in deze prachtige nieuwe schoolgebouwen. Twee van deze nieuwbouwprojecten – in Helmond en Waalwijk - zijn het gevolg van doordecentralisatiecontracten met de betreffende gemeenten.

Financiën

De financiële positie van de vereniging is gezond. De begroting en de werkelijke uitgaven zijn in balans. Dankzij een solide bedrijfsvoering van de scholen en een even solide administratieve verwerking worden we niet afgeleid door materiële zorgen, waardoor we ons volledig kunnen richten op het onderwijs aan onze leerlingen.

Tot slot

We hebben een goed jaar achter de rug. Er is veel bereikt: goede onderwijsresultaten, constante aandacht voor de mens en voor de kwaliteit van het onderwijs, grote stappen in de bevordering van de professionalisering van medewerkers en een gezonde financiële situatie. Maar er is uiteraard ook nog veel te doen. De wereld staat niet stil en het onderwijs al helemaal niet. Koers 2016 nadert zijn eindtijd; we gaan ons gedegen voorbereiden op de toekomst richting 2023. In eenzelfde zorgvuldig proces als destijds naar Koers 2016, gaan we in gesprek met vele betrokkenen waaronder leerlingen, ouders, medewerkers, basis- en vervolg onderwijs en anderen in de omgeving van de scholen en het onderwijs.

Ook besteden we in 2016-2017 aandacht aan het 100-jarig bestaan van de vereniging. Met de voorbereidingen daarvoor zijn we inmiddels gestart. Aan de originele doelstelling van de vereniging, via onderwijs bijdragen aan de emancipatie van de katholieken in Noord-Brabant, is ruimschoots voldaan. De komende jaren richten we ons op de ontwikkeling van onze leerlingen in een snel veranderende maatschappij waarin technologische vernieuwingen en mondialisering centraal staan. Uiteraard met behoud van onze identiteit.

Raad van bestuur vereniging Ons Middelbaar Onderwijs,

Eugène Bernard
Pieter Hendrikse

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)