Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 9. Personeel in cijfers

In deze bijlage worden enkele personele kengetallen van 2014 in relatie tot voorgaande jaren grafisch gepresenteerd. Onder elke grafiek staat een korte toelichting.

1. Samenstelling personeelsbestand

Achtereenvolgens worden de cijfers van het totale personeelsbestand van Ons Middelbaar Onderwijs en de instroom- en uitstroomgegevens weergegeven.

1.1. Grootte personeelsbestand

Het totaal aantal personeelsleden dat in 2014 in dienst is, is gedaald opzichte van 2013. De afname is met name het gevolg van de bestuursoverdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers aan de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs. De toename van 2009 naar 2010 werd veroorzaakt door de komst van het Hervion College. Afgelopen jaar zijn er geen nieuwe scholen toegetreden tot de vereniging.

1.2 In- en uitstroomgegevens

 

Het betreft het totaal aantal personen (inclusief bureau en raad van bestuur) dat in dienst is getreden of uit dienst is gegaan, maar ook uitbreidingen of inkortingen van de betrekkingsomvang bij de vereniging.

2. Verdeling naar categorieën

Achtereenvolgens wordt een aantal grafieken weergegeven die betrekking hebben op de verdeling van het personeelsbestand naar diverse categorieën. Het betreft:

1. uitsplitsing naar leeftijdscategorieën;

2. verdeling in fulltime en parttime aanstellingen;

3. vaste en tijdelijk aanstellingen;

4. verhouding docenten in LB, LC en LD ( functiemix);

5. verdeling man en vrouw;

6. verdeling naar vrouw en man in leidinggevende posities.

2.1 Leeftijdsverdeling totale personeelsbestand

De trend dat de gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand hoger wordt, zette zich ook in 2014 voort. De toename van het aantal 60 plussers wordt mede veroorzaakt door aanpassingen in de wet- en pensioenregelgeving waardoor steeds later gebruik gemaakt wordt van ABP Keuzepensioen.

2.2 Verdeling fulltime/parttime

2.3 Soort dienstverband


2.4 Verhouding LB / LC / LD personeel (functiemix)

Voor de berekening van de verhouding van de LB-LC-LD/LE categorieën zijn de definities gebruikt zoals bij de regeling functiemix gelden, waarbij de salarisschaal leidend is. Personen met een salarisgarantie worden geteld in de categorie waarop het salaris daadwerkelijk wordt gebaseerd.

De verhouding van de LB, LC en LD/LE formatie heeft zich in 2014 ontwikkeld in de richting van de streefformatie. Door de landelijke regelgeving is de beoogde streefformatie vervangen door een maatwerkafspraak functiemix, die op basis van de beschikbare middelen is vastgesteld. De huidige bezetting LB-LC en LD/LE is daardoor hoger dan de feitelijke maatwerkafspraak functiemix.

2.5 Verhouding man-vrouw

2.6 Man-vrouw in leidinggevende posities

3. Overig

Naast de verdeling van het personeelbestand in categorieën is er een aantal kengetallen vastgesteld op basis van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, zoals:

1. gebruik OMO Seniorenregeling (OSR)

2. gebruik overgangsrecht Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (BAPO)

3. gebruik ouderschapsverlof

4. aantal LIO-ers/stagiaires.

3.1 OMO Seniorenregeling (OSR)

Op basis van de CAO-OMO bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de OMO-seniorenregeling. Elk personeelslid van 52 jaar en ouder krijgt een budget aan taakverlichting dat jaarlijks, naar believen, ingezet kan worden.

3.2 Overgangsrecht Bevordering ArbeidsParticipatie Onderwijs (BAPO)

Voor personeelsleden van 52 jaar en ouder is op basis van de CAO-OMO nog het overgangsrecht BAPO mogelijk. Voor 170 (vanaf 52 jaar) of 340 (vanaf 56 jaar) klokuren per jaar kan werktijdverkorting worden ‘gekocht’.

3.3 Gebruik ouderschapsverlof

Op basis van de CAO-OMO bestaat de mogelijkheid om (betaald) ouderschapsverlof op te nemen. Het recht op ouderschapsverlof op basis van de Wet Arbeid en Zorg is eveneens onderdeel van de CAO-OMO. De kengetallen geven het aantal personen aan dat in het kalenderjaar 2014 voor een bepaalde omvang, al dan niet met betaald verlof, gebruik heeft gemaakt van de regeling ouderschapsverlof.

3.4 Aantal LIO-ers/stagiaires

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)