Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag raad van toezicht

In het licht van good governance en de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur moeten toezicht en verantwoording goed zijn verankerd in de organisatiestructuur. Binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs vormt de raad van toezicht het intern toezicht op de raad van bestuur.

De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging. De samenstelling, benoeming, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten. De taak van de raad van toezicht behelst in ieder geval het houden van integraal toezicht, het zijn van een sparringpartner voor de raad van bestuur, alsmede het werkgeverschap voor de raad van bestuur. Dit betekent dat de raad van toezicht geen begrenzingen kent ten aanzien van de aspecten en domeinen die zij in overweging neemt.

Tevens staat de raad van toezicht de bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord. De leden van de raad van toezicht signaleren via hun netwerk trends in de maatschappij die voor het beleid van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs van belang zijn.

Samenstelling

De heer Frank Verhoeven is per 1 februari 2014 aangetreden als lid van de raad van toezicht. De heer Jan Bouwens zet, na een periode in het buitenland, met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn werkzaamheden binnen de raad van toezicht weer voort. Per 1 september 2014 heeft de raad van toezicht afscheid genomen van mevrouw Elies Lemkes.

De zittingstermijn is met ingang van de nieuwe statuten voor alle leden gewijzigd met een aftreeddatum van 30 juni. Uit onderstaand overzicht is op te maken dat de zittingstermijn onderling nogal verschilt. Door de statutenwijziging is de zittingstermijn opgerekt van 3 naar 4 jaar. Dit heeft echter geen invloed op de zittingstermijn van de al zittende leden, tenzij er een herbenoeming plaatsvindt.

Onderstaand overzicht geeft de samenstelling weer per 31 december 2014.

 VoordrachtAudit-
com-
missie
Datum
eerste benoeming
Datum
herbenoe-
ming
Uiterste
datum aftreden
De heer Pieter van GeelOGMR 31-1-201131-1-201430-6-2017
(voorzitter)
De heer Wim de KokPGMRx31-1-201031-1-201330-6-2016
(vice-voorzitter)
Mevrouw Marijke KralLGMR 31-1-20131-7-201630-6-2020
De heer Bob van GeffenBisschop-
pen
 1-7-20121-7-201530-6-2019
Mevrouw Nicole van der WolkRaad van toezichtx31-1-201131-1-201430-6-2017
De heer Jan Bouwens Raad van toezichtx31-1-201031-1-201330-6-2016
(voorzitter auditcommissie)
Mevrouw Barbara SnijderRaad van toezichtx1-9-20131-7-201630-6-2020
De heer Frank VerhoevenRaad van toezicht 1-2-20141-7-201730-6-2021

Tabel 11: Samenstelling raad van toezicht

Verantwoording aan de ledenraad1

Op 19 juni 2014 heeft de ledenraadvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering heeft de ledenraad ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging. Daarnaast is verantwoording afgelegd over het verslagjaar 2013. Er is gesproken over zingeving en goed onderwijs, de leerlingen en het onderwijsproces, leerlingenaantallen en de examenresultaten. Met betrekking tot het personeel is het werkplezier onderzoek, de functiemix en de positie van de docent in het onderwijsproces besproken. In het kader van de bedrijfsvoering zijn het exploitatieresultaat, de financiële situatie, de liquiditeitspositie en de huisvesting besproken. De ledenraad heeft het jaarverslag goedgekeurd.

Thema’s

De raad van toezicht bedankt de raad van bestuur, de schoolleiders en al het personeel voor de behaalde resultaten. In het afgelopen verslagjaar zijn in de vergaderingen van de raad van toezicht onder andere de onderstaande thema’s behandeld.

Onderwijs
Het verbeteren van het onderwijs krijgt onverminderd de prioriteit. Dit gebeurt in samenhang met goed werkgeverschap. Goede docenten vormen immers de kern van elke schoolorganisatie. Het beleid van de raad van bestuur, welke gericht is op het creëren van een goede werkomgeving voor docenten, wordt onderschreven. Daarnaast wordt ingezet op voldoende academisch opgeleide docenten en op universitaire lerarenopleidingen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in het feit dat per 1 augustus 2014 alle scholen onderdeel uitmaken van de academische opleidingsschool.

Identiteit
De raad van bestuur is continu in gesprek met de schoolleiders over zingeving en goed onderwijs2. De raad van toezicht volgt de vorderingen die in dit proces worden gemaakt.

Koers 2016
Het strategisch document Koers 2016, Ons Middelbaar Onderwijs sinds 1916 inclusief het daaraan gerelateerde werkprogramma wordt met regelmaat besproken. De effecten van het beleid worden gemonitord, zodat bijstelling telkens mogelijk is. Het afgelopen jaar is meer specifiek stilgestaan bij de speerpunten 2014. In 2015 wordt get proces gestart om te komen tot de opvolger van Koers 2016. 

Jaarverslag 2013
Na bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening 2013 is de raad van bestuur decharge verleend over het jaar 2013. Daarbij is waardering uitgesproken voor de resultaten.

Vacature lid raad van bestuur
De raad van toezicht heeft het profiel voor het nieuwe lid voor de raad van bestuur (mee) vorm gegeven en vervolgens ook vastgesteld. In 2015 zal de werving voor deze functie plaatsvinden.

Liquiditeitspositie
Ons Middelbaar Onderwijs maakt sinds het voorjaar van 2012 gebruik van schatkistbankieren bij het ministerie van Financiën. De raad van bestuur is sinds het najaar van 2012 zeer intensief met de ministeries van Financiën en OCW in gesprek geweest om te komen tot vaste financiering binnen de gemaakte afspraken. Op basis van tussentijds gewijzigde interpretatie van regelgeving bleek dit plotseling niet meer mogelijk. Hierdoor is de raad van bestuur in 2013 genoodzaakt om met een (duurdere) commerciële partij tot een vaste financiering te komen. In de loop van 2014 heeft dit zijn beslag gekregen.

Dit thema is bij iedere vergadering van zowel de auditcommissie als de voltallige raad van toezicht nadrukkelijk aan de orde gekomen.

Beleidsagenda 2015
De raad van toezicht heeft ingestemd met de beleidsagenda voor 2015.

Rapport Commissie Goed Onderwijsbestuur
Naar aanleiding van het rapport is vastgesteld dat Ons Middelbaar Onderwijs het goed doet. Een identiteitsnorm is niet vastgesteld en de behoefte daartoe wordt niet echt gevoeld. Afgesproken is om op gezette tijden terug te komen op governance in samenhang met integriteit. Tijdens de jaarlijkse evaluatie zal worden herijkt waar de vereniging staat omtrent het vraagstuk governance. Dit rapport wordt hierbij meegenomen.

Statutenwijziging
De statuten van de vereniging behoefde op enkele punten wijziging, zoals de zittingstermijn van de raad van toezicht en de raad van advies. Een termijn van 3 jaar werd als te kort ervaren. Deze termijn is veranderd in 4 jaar. Daarnaast is het moment van aftreden voor de raad van toezicht gewijzigd naar 30 juni van het jaar, zodat de benoemingsdata synchroon lopen met het moment dat de ledenraad plaatsvindt.

Overdracht Lyceum Bisschop Bekkers
De overdracht van het Lyceum Bisschop Bekkers was een voorspoedig traject. De overdracht heeft plaatsgevonden in 2014. Het personeel is overgenomen door het nieuwe schoolbestuur en ook dit is voorspoedig verlopen. De raad van toezicht heeft de benodigde

fusie-effectrapportage goedgekeurd, wat uiteindelijk heeft geleid tot de overdracht van Lyceum Bisschop Bekkers aan Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs.

Good governance en medezeggenschap
In het kader van de maatschappelijke tendens en vooruitlopend op wet- en regelgeving heeft er in het afgelopen jaar een geformaliseerd overleg tussen de raad van toezicht en de GMR plaats gevonden op 17 december 2014. Er is gesproken over de onderwijskwaliteit, het HR beleid en onderwijsvernieuwingen met betrekking tot de inzet van ICT.

Overige onderwerpen
Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn: maatschappelijke tendensen waar de sector mee te maken heeft, de herschikking van het onderwijs in enkele regio’s en de benoeming van nieuwe rectoren.

Auditcommissie

De auditcommissie wordt gevormd door enkele leden van de raad van toezicht zelf. De focus van de auditcommissie ligt op vooral financieel getinte onderwerpen zoals het financieel beleid, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de accountant.

In het verslagjaar is de auditcommissie vier keer bij elkaar gekomen. Hierbij is stilgestaan bij het traject om te komen tot vaste financiering, de financiële kaders, het jaarverslag en accountantsverslag 2013, de meerjarenbegroting 2014-2017, de liquiditeiten en het eigen vermogen van Ons Middelbaar Onderwijs, de planning- & controlcyclus 2015 en de perioderapportages over 2014. Tot slot wordt in iedere vergadering aandacht besteed aan de (financieel) minder presterende OMO scholen en worden alle bouwafrekeningen met de auditcommissie gedeeld.

1 Uitvoeriger over de ledenraad zie de bijdrage voor het jaarverslag namens de ledenraad.
2 Zie uitgebreid de notitie: Zingeving en goed onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)