Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag ledenraad

De ledenraad is een onafhankelijk orgaan binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De samenstelling, taak, wijze van vergadering en de wijze van besluitvorming is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De taak van de ledenraad omvat de controle en toezicht op het functioneren van de raad van toezicht, de besluitvorming over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van toezicht, goedkeuring van het door de raad van toezicht voorgelegde jaarverslag en jaarrekening van de vereniging en de goedkeuring van voorstellen tot statutenwijziging, omzetting en ontbinding van de vereniging.

Samenstelling

De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de raden van advies en ouders van OMO leerlingen. Leden van de raad van advies worden gevraagd en benoemd op basis van zowel achtergrond en ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. Op deze wijze is een stuk maatschappelijke participatie binnen de school en de vereniging gewaarborgd. Personeelsleden, leerlingen en leden van de medezeggenschapsorganen kunnen niet plaatsnemen in de raden van advies.

De ledenraad kent twee (technisch) voorzitters. Zij behoren niet tot de ledenraad zelf, de raad van bestuur en/of de raad van toezicht. Beide zijn in de ledenraadvergadering van 19 juni 2014 herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Het zijn:

 Benoeming
per
Herbenoeming
per
Aftredend
Philip Eijlander8 november 20118 november 20147 november 2017
(voorzitter)
Hans van Duijn8 november 20118 november 20147 november 2017
(alternerend vz.)

Tabel 10: Voorzitters ledenraad

Regionale bijeenkomsten

Voor de raden van advies hebben er twee regionale bijeenkomsten plaatsgevonden op 11 en 24 februari 2014 op resp. het Munnikenheide College in Etten-Leur en het dr. Knippenbergcollege te Helmond. Op deze bijeenkomsten heeft de raad van bestuur enkele actuele onderwerpen toegelicht zoals krimp, het behoud van kennis in relatie tot de vergrijzing en passend onderwijs. Ook is er gesproken over de notitie zingeving en goed onderwijs.

De ledenraad vergadering

Op 19 juni 2014 heeft de ledenraad vergadering plaats gevonden. De heer Frank Verhoeven is per 1 februari 2014 aangetreden als lid van de raad van toezicht. De heer Jan Bouwens zet, na een periode in het buitenland, met ingang van het schooljaar 2014-2015 zijn werkzaamheden binnen de raad van toezicht weer voort. Per 1 september 2014 heeft de raad van toezicht afscheid genomen van mevrouw Elies Lemkes1

Daarnaast heeft de raad van toezicht verantwoording afgelegd over het verslagjaar 2013. Door gastspreker prof. Bert Roebben is een korte bloemlezing verzorgd over zingeving en goed onderwijs. Ook is er gesproken over de leerlingenaantallen en de examenresultaten. Met betrekking tot het personeel is de positie van de docent in het onderwijsproces besproken. Tijdens de ledenraadvergadering heeft de ledenraad ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging. In het kader van de bedrijfsvoering zijn het exploitatieresultaat, de financiële situatie, de liquiditeitspositie en de huisvesting besproken.

De ledenraad heeft het jaarverslag goed gekeurd.

1 Zie voor de volledige samenstelling van de raad van toezicht het verslag van de raad van toezicht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)