Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - personeelslasten

Personeelslasten2014 begroting
2014
 2013
Brutolonen en salarissen298.702 296.052 296.616
Sociale lasten35.132 34.820 31.533
Pensioenpremies44.010 43.619 45.099
Lonen en salarissen377.844 374.491 373.248
      
Dotaties personele voorzieningen835 13 32-
Personeel niet in loondienst17.735 16.185 18.523
Overig8.944 9.866 8.983
Overige personele lasten27.514 26.064 27.474
      
Af: Uitkeringen2.281- 831- 1.911-
      
 403.077 399.724 398.811

De kosten van lonen en salarissen bedragen 377,8 miljoen euro en zijn daarmee 3,3 miljoen euro (0,9%) hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een hogere dan begrote formatie in verband met het niet of op een later moment realiseren van begrote personele taakstellingen (zie onderstaande tabel).

Daarnaast zijn de kosten van inhuur van personeel niet in loondienst 1,5 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere inkomsten bestaande uit uitkeringen van het UWV (1,5 miljoen euro).

De dotatie personele voorzieningen is 0,8 miljoen euro hoger dan begroot vanwege een geüpdatete berekeningsmethode van de hoogte van de voorziening jubilea.

Tenslotte zijn de overige personele lasten 0,9 miljoen euro lager dan begroot. Dit is met name een gevolg van lagere studielasten en minder kosten voor sociaal medische begeleiding.

Aantal personeelsleden op basis van fte’s

Het gemiddeld aantal personeelsleden over kalenderjaar 2014 op basis van full time equivalenten (fte) is in onderstaande tabel met de gegevens van 2013 vergeleken:

Gemiddeld aantal personele fte's2014 begroting
2014
 2013
Directie148 157 157
Onderwijs ondersteunend personeel (overig)897 889 920
Overhead1.045 1.046 1.077
      
Onderwijzend personeel4.094 4.015 4.146
Onderwijs ondersteunend personeel (primair proces)379 364 366
Onderwijs proces4.473 4.379 4.512
      
Totaal5.518 5.425 5.589

In 2014 is het gemiddelde aantal fte’s met 93 fte (1,7%) hoger dan de begroting. Dit komt vanuit temporisering in het kader van de afspraken over de besteding van de budgetten. Afgesproken is de middelen uit het herfstakkoord 2013, die reeds als baten zijn verantwoord in 2013, de komende jaren extra in te zetten ten behoeve van het onderwijs.

In bijlage 9 zijn meerdere personele kerngegevens grafisch weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)