Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - kortlopende schulden

Kortlopende schulden31 december 201431 december 2013
Kredietinstellingen  32.918 32.489
Vooruitontvangen termijnen - -
Crediteuren 7.450 8.827
OCW 99 719
     
Loonheffing16.364 16.452 
Omzetbelasting165 53 
Premies sociale verzekeringen- - 
Belastingen en premies sociale verzekeringen 16.529 16.505
     
Schulden terzake van pensioenen 5.074 5.768
     
Werk door derden- - 
Overige4.429 6.292 
Overige kortlopende schulden 4.429 6.292
     
Subsidies OCW niet-geoormerkt4.573 3.733 
Subsidies OCW geoormerkt6 927 
Vooruitontv. investeringssubsidies17.468 11.639 
Vooruitontv. bedragen4.815 5.721 
Vakantiegeld- en dagen12.179 12.220 
Eindeschooljaarsuitkering306 304 
Bindingstoelage1.257 1.242 
Rente- - 
Overige24 55 
Overlopende passiva  40.628 35.841
     
  107.127 106.441

Kredietinstellingen

Met ingang van 1 maart 2012 is een overeenkomst gesloten met het ministerie van Financiën ten behoeve van de voorfinanciering van grootschalige nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie (“schatkistbankieren”). Bij het schatkistbankieren staat het geld op een eigen rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Het dagelijkse betalingsverkeer loopt via de Rabobank. Dagelijks vindt er een volledige egalisatie plaats tussen de hoofdbetaalrekening en de rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Hierdoor is er nooit sprake van een renteverrekening tussen OMO en de Rabobank. Saldi van individuele betaalrekeningen blijven herleidbaar. Rood staan bij het ministerie van Financiën is geoorloofd tot maximaal 10% van de publieke jaaromzet, te weten 48,4 miljoen euro.

Aan het einde van 2014 was sprake van een negatieve rekeningcourant positie van 32,9 miljoen euro. De rentebasis van deze kredietfaciliteit is gebaseerd op het EONIA-tarief. (De EONIA (Euro OverNight Index Average) is het eendaags-renteniveau voor het eurogebied), en daarmee gekoppeld aan de geldmarkt. Op deze basis is een opslag van toepassing van 0,25%. Het gemiddelde tarief in 2014 bedroeg overigens 0,094% (jaarbasis, exclusief opslag).

OCW

Ultimo 2014 is er een schuld aan OCW van 0,1 miljoen euro in verband met in het verslagjaar aflopende geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule die nog niet geheel besteed zijn. Voor een verdere toelichting op de aflopende geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule wordt verwezen naar model G, onderdeel G2-A in bijlage 1.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan grotendeels uit in 2014 aangegane verplichtingen waarvan de betaling in kalenderjaar 2015 zal plaatsvinden en uit baten die in kalenderjaar 2015 zijn verantwoord, waarvan de vordering in 2014 is opgenomen. Het betreft hier bijvoorbeeld ouderbijdragen en huur van boeken.

De niet-geoormerkte subsidies OCW hebben voor een bedrag van 1,7 miljoen euro betrekking op nog niet bestede subsidies die tot en met verslagjaar 2014 zijn toegekend. Daarnaast is onder deze post een bedrag van 2,8 miljoen euro opgenomen in verband met vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidies OCW die voor verslagjaar 2015 zijn toegekend.

De vooruit ontvangen geoormerkte subsidies OCW hebben betrekking op nog niet bestede geoormerkte subsidies OCW met verrekeningsclausule. Voor een nadere toelichting op deze post wordt verwezen naar model G, onderdeel G2-B in bijlage 1.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)