Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - vorderingen

Vorderingen31 december 201431 december 2013
     
Debiteuren 1.550 997
OCW - 1.853
Leerlingen 860 1.355
Overige overheden 1.796 1.005
     
Personeel7 6 
Overige1.938 4.409 
Overige vorderingen 1.945 4.415
     
Vooruitbetaalde kosten5.145 5.182 
Verstrekte voorschotten- - 
Overige- - 
Overlopende activa 5.145 5.182
Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid - -
     
  11.296 14.807

Debiteuren

Ultimo 2014 is een vordering van 0,8 miljoen opgenomen wegens de verkoop van een stuk grond aan de Jan van Cuijkstraat in Cuijk aan een projectontwikkelaar. Dit bedrag is in 2015 ontvangen. De overige debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

OCW

Ultimo 2014 is er geen vordering op het ministerie van OCW. Alle toegekende subsidies zijn ontvangen.

Leerlingen

Het betreft hier de vorderingen op ouders van leerlingen inzake de vrijwillige ouderbijdrage, bijdragen in reizen en excursies en bijdragen lesmaterialen.

Overige overheden

De vorderingen op gemeentes betreffen voornamelijk bijdrages in bouwprojecten, doordecentralisatievergoedingen, huurvergoedingen en ID banen. Tevens worden onder deze post de vorderingen inzake vanuit Europa gesubsidieerde projecten. Begin 2015 is de jaarlijkse huurvergoeding van de gemeente Tilburg ontvangen van 0,7 miljoen euro voor het jaar 2014.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen met name nog te ontvangen bedragen van derden, nog te verrekenen bedragen met derden en te ontvangen overlopende rente op effecten. Het saldo eind 2013 bevatte een vordering inzake de éénmalige teruggave basispremie WAO/WIA 2013 van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag is begin 2014 ontvangen.

Overlopende activa

De post overlopende activa bestaan voornamelijk uit in het huidige verslagjaar verrichte betalingen waarvan de kosten verantwoord worden in het volgende verslagjaar. Het betreft hier bijvoorbeeld de jaarlijkse betaling van contributies, licenties, contracten en de huurkosten die betaald zijn aan distributeurs van leermiddelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)