Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

1.2 Materiële vaste activa1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4  
 Gebouwen en Inventaris en Andere vaste In  Totaal
 terreinen apparatuur bedrijfs-
middelen
 uitvoering  
          
Aanschafwaarde op 1 januari 2014272.743 99.483 7.254 36.859 416.339
Afschrijvingen tot 1 januari 201494.108- 44.746- 4.161- - 143.015-
Boekwaarde 1 januari 2014178.635 54.737 3.093 36.859 273.324
          
Mutaties:          
Cum. aanschafwaarde Lyceum Bisschop Bekkers1.220- 1.234- 4- - 2.458-
Cum. afschrijvingen Lyceum Bisschop Bekkers1.220 789 1 - 2.010
Investeringen3.380 9.952 1.693 23.230 38.255
Gerealiseerde bouwprojecten35.140 2.355 - 44.153- 6.658-
Afschrijvingen7.431- 9.575- 1.300- - 18.306-
Bijzondere waardevermindering1.459- - - - 1.459-
Terugname bijzondere waardevermindering546 - - - 546
Desinvesteringen2.735- 6.486- 4.532- - 13.753-
Afschrijving over desinvesteringen2.553 6.415 3.280 - 12.248
 29.994 2.216 862- 20.923- 10.425
          
Aanschafwaarde op 31 december 2014307.308 104.070 4.411 15.936 431.725
Afschrijvingen t/m 31 december 201498.679- 47.117- 2.180- - 147.976-
Boekwaarde 31 december 2014208.629 56.953 2.231 15.936 283.749

Gebouwen en terreinen

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is juridisch eigenaar van het grootste gedeelte van de gebouwen en terreinen van de scholen. Door wettelijke bepalingen kunnen de onroerende zaken, die door gemeenten zijn gefinancierd, uitsluitend na toestemming van en onder verrekening met gemeenten worden vervreemd.

Sinds 1 januari 2000 is een aantal doordecentralisatieovereenkomsten met gemeenten afgesloten. Bij de hieronder vallende (school)gebouwen komt het economische eigendom gedurende de looptijd van de overeenkomst toe aan Ons Middelbaar Onderwijs. Het economisch eigendom wordt, in aansluiting op de uitgangspunten van de decentralisatie van Rijk naar Gemeenten in 1997, ten principale door Ons Middelbaar Onderwijs om niet overgenomen.

Aan de hand van financieringsmodellen worden de toekomstige kosten en vergoedingen per doordecentralisatiecontract voor de gehele contractduur inzichtelijk gemaakt om de beschikbare investeringsruimte te bepalen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal vaste uitgangspunten zoals een kosten- en vergoedingenindex, een interne rekenrente, een risicoreservering, vervangingsinvesteringen, verkoop van boekwaarden gronden per einde contract en eigen bijdragen vanuit scholen.

Vanwege naar beneden bijgestelde leerling prognoses, is binnen het doordecentralisatie-contract van Valkenswaard sprake van een lagere realiseerbare waarde dan de boekwaarde van het gerealiseerde actief. Conform RJ 121 heeft hierop in 2013 een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van 2,5 miljoen euro. In het huidige jaar is als gevolg van lager dan verwachte indexeringen van het bedrag per leerling (de VNG index wordt gevolgd), nogmaals een bijzondere waardevermindering doorgevoerd van 1,5 miljoen euro.

In 2012 was binnen het doordecentralisatiecontract Etten-Leur al sprake van een lagere realiseerbare waarde dan de boekwaarde van het gerealiseerde actief, waarop conform RJ 121 een bijzondere waardevermindering heeft plaatsgevonden (6,1 miljoen euro). Vanwege hoger dan verwachte indexeringen (OCW index) van het bedrag per leerling heeft in 2013 en in het huidig jaar een terugname van de bijzondere waardevermindering uit 2012 plaatsgevonden van respectievelijk 1,6 miljoen euro en 0,5 miljoen euro.

In 2014 is er vanwege de ingebruikname van nieuwbouw voor 2,7 miljoen euro gedesinvesteerd op verkochte locaties, nog niet volledig afgeschreven verbouwingen van oude panden en verwijderde noodlokalen.

Als gevolg van bestuurlijke afspraken omtrent de overdacht van het Lyceum Bisschop Bekkers aan Stichting Eindhovens Christelijk Onderwijs zijn de gebouwen en terreinen, de verbouwingen en de installaties om niet opgenomen in de desbetreffende overdrachtsbalans. Hiervoor heeft een versnelde afschrijving van 0,6 miljoen euro plaatsgevonden. Daarnaast is er inventaris en apparatuur met een boekwaarde van 0,4 miljoen overgedragen aan Stichting Eindhovens Christelijk Onderwijs

Inventaris en apparatuur / andere vaste bedrijfsmiddelen

In 2014 is er voor een bedrag van 11,0 miljoen euro aan desinvesteringen opgenomen. Hiervan heeft 7,8 miljoen euro betrekking op jaarlijkse administratieve desinvesteringen en 3,0 miljoen euro op de desinvestering van de boeken vanwege de overstap van een intern naar extern boekenfonds op een van de scholen.

Projecten in uitvoering

Gedurende de uitvoering van bouwkundige activiteiten worden de uitgaven verantwoord onder de post 'projecten in uitvoering'. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, worden de kosten gesaldeerd met de ter financiering ontvangen bouwsubsidies (investeringssubsidies). De projecten die voor eigen rekening gebouwd en gefinancierd zijn worden geactiveerd onder gebouwen en terreinen en afgeschreven.

Voor een nadere toelichting op de projecten in uitvoering wordt verwezen naar huisvestingsplannen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)