Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Op het niveau van de vereniging is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld die instemming- en adviesbevoegdheid heeft op bovenschoolse zaken. De GMR is een belangrijke gesprekspartner van de raad van bestuur als het gaat om beleid dat voor alle OMO-scholen geldt. Eens in de circa zes weken vindt formeel overleg plaats tussen de raad van bestuur en de GMR.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de GMR bestond in 2014 uit de volgende personen:

  • Voorzitter GMR: de heer Wil van der Vliet (personeel)
  • Vicevoorzitter / technisch voorzitter GMR: mevrouw Tini Zoon (ouder)
  • Secretaris GMR: de heer Louis van Loon (personeel)
  • Vicevoorzitter: mevrouw Berdine Kamps (leerling)

Per 1 augustus is de vicevoorzitter Berdine Kamps vervangen door Alex Panhuizen (leerling).

In december 2014 heeft de secretaris, Louis van Loon, zijn functie neergelegd. Vanaf 1 januari 2015 zal de heer Willem Norbruis (personeel) deze taak op zich gaan nemen.

Meer informatie over de GMR is terug te vinden op www.omo.nl.

Agenda van de GMR

Deze loopt parallel met de onderwerpen op de beleidsagenda van de raad van bestuur. De onderwerpen worden aan de GMR voorgelegd nadat deze in het CSO (collectief schoolleidersoverleg) zijn besproken.

Communicatie en activiteiten

De communicatie met de achterban verloopt via het digitale platform, genaamd MR Centraal. Hiermee onderhoudt de GMR contact met de MR-en alsmede met de platforms personeel, ouders en leerlingen. Bovendien fungeert MR Centraal als elektronische werkomgeving voor alle medezeggenschapsorganen van de vereniging OMO.

Het platform personeel komt fysiek zes keer per jaar bijeen rond één of meerdere thema’s zoals medezeggenschap, onderwijs, organisatie, personeelsbeleid en financieel beleid. De leden van het platform hebben de gelegenheid om te reageren naar aanleiding van conceptbeleidsstukken van de raad van bestuur. Bovendien wordt het platform gebruikt als een klankbord voor de vakcentrales.

Het afgelopen jaar hebben leden van de personeelsgeleding bezoeken gebracht aan diverse OMO-scholen (Munnikenheide College en Scholengemeenschap Were Di) en de vestigingen Monseigneur Bekkerschool, De Taalbrug en de Mytylschool van Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven.

Het jaarlijkse WMS Congres, georganiseerd door de Stichting Onderwijsgeschillen, stond in 2014 in het teken van de versterking van de Medezeggenschap.

Bovendien heeft de personeelsgeleding van de GMR in samenwerking met het ABP in het najaar van 2014 een viertal informatieve en drukbezochte avonden georganiseerd over de regeling Duurzame Inzetbaarheid en “Zo zit dat met deeltijdpensioen” over de mogelijkheden van pensioenplanning.

OMO MR Congres

Een bijzondere plaats neemt het jaarlijkse OMO MR Congres in. Alweer voor de tiende keer werd in maart 2014 deze bijeenkomst, in samenwerking met de raad van bestuur, gehouden. In workshops en plenaire presentaties konden de leden van alle OMO MR-en kennis nemen van een groot aantal actuele onderwijszaken. Het congres werd geopend door de kersverse voorzitter van de VO Raad, de heer Paul Rosenmöller. De afsluiting van het congres was in handen van de heer Pedro de Bruyckere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent, die op heldere en vermakelijke wijze de zin en onzin van onderwijskundig onderzoek voor het voetlicht bracht.

Netwerk GMR

De personeelsgeleding van de GMR participeert in een landelijk overlegorgaan (VOCL) van de GMR-en van vier grotere schoolbesturen: Limburgs Voortgezet Onderwijs, Ons Middelbaar Onderwijs, Carmel en Lucas. Hiermee treedt de personeelsgeleding in contact met vakcentrales, VO-raad, onderwijsinspectie, Ministerie van Onderwijs en leden van de vaste Kamercommissie van onderwijs.

OMO GMR en raad van toezicht

Een aantal vertegenwoordigers van de GMR is betrokken geweest bij formulering van de profielschets voor het nieuwe lid van de raad van bestuur.

In december 2014 is een bijeenkomst gehouden met de raad van toezicht waar actuele bovenschoolse onderwijszaken (digitalisering van het onderwijs, leeftijdsbewust personeelsbeleid) zijn besproken.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)