Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreidt over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie gewerkt wordt; volgens het principe van “alles decentraal, tenzij”. Hoe dit principe in de praktijk werkt is door Paul Rosenmöller als voorzitter van de VO-raad treffend verwoord na een bezoek aan een van de OMO scholen:

“Bij een eerder bezoek aan een van de scholen van OMO in Den Bosch viel me op dat geen van de scholieren, docenten of leidinggevenden iets zei over deze grootschaligheid. De filosofie van het bestuur ‘wij zijn grootschalig georganiseerd en kleinschalig vormgegeven’ wordt in de praktijk waargemaakt. De scholen kennen een grote mate van vrijheid in de vormgeving van het onderwijs ter plekke. De identiteit van de scholen staat voorop, niet het bestuurlijke OMO-verband. Binnen dit OMO-verband bestaat dan ook een grote mate van diversiteit en variëteit. En ouders en leerlingen lijken zich lang niet altijd bewust van het feit dat hun school behoort tot deze grote vereniging.”

(Rosenmöller, 2014)

Deze besturingsfilosofie zorgt er samen met het over Noord-Brabant verspreide onderwijsaanbod voor een spreiding van de risico’s die de organisatie loopt.

Hiernaast kent de vereniging een uitgebreid instrumentarium voor de beheersing van de organisatie:

 • Meerjarige strategiebepaling op het niveau van de vereniging, vertaald naar een jaarlijks werkprogramma op schoolniveau.
 • Een governance structuur waarbinnen:
 • De belangrijkste onderwerpen op het gebied van onderwijs, personeel, huisvesting en financiën worden besproken met alle schoolleiders, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de auditcommissie van de raad van toezicht, de raad van toezicht en de ledenraad. Elke afzonderlijke schoolleiding legt daarnaast ook verantwoording af aan de school eigen medezeggenschapsraad en de raad van advies.
 • De vergaderplanning met deze geledingen is geborgd in de planning- & controlcyclus.
 • Vastlegging van de administratieve organisatie en interne processen.
 • Een uitgebreide planning- & controlcylcus, die onder andere bestaat uit:
 • Meerjarige leerlingenprognoses per school
 • Meerjarige begrotingen per school waarbinnen de belangrijkste risico’s benoemd zijn.
 • Meerjarige investeringsbegroting.
 • Meerjarige liquiditeitsplanning die periodiek wordt geactualiseerd.
 • Periodieke verantwoording door alle scholen over de onderwijskundige, personele en financiële ontwikkelingen.
 • Periodieke bijstelling van de meerjarige lumpsum budgetten op basis van de landelijke ontwikkelingen.
 • Het jaarverslag.
 • Periodiek wordt eveneens gekeken naar:
 • De meerjarige financiële (balans)positie en het aan te houden weerstandsvermogen voor het opvangen van risico’s.
 • De ontwikkeling van de meerjarige leerlingenontwikkeling per onderwijstype in relatie tot het totale onderwijsaanbod per regio.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)