Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Baten en lasten 2015-2018

Tabel 8: Exploitatiebegroting 2015-2018

Resultaat

De begrotingsresultaten voor de jaren 2015-2018 zijn respectievelijk 4,3 miljoen euro positief, 3,2 miljoen euro negatief, 1,8 miljoen euro negatief en 2,2 miljoen euro negatief.

De overwegend negatieve begrotingsresultaten houden verband met de extra middelen uit het herfstakkoord die eind 2013 zijn ontvangen. Besteding van deze middelen ten gunste van het onderwijs vindt in de komende jaren plaats.

Leerlingaantallen en personeel

Grafiek 14: Verloop aantal leerlingen

Het aantal leerlingen kent in de komende jaren een dalende tendens (-/- 4,0%). Hiervan is een groot deel (-/- 1,2%) het gevolg van een overdracht van een school van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs naar Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs in 2014. Het overige deel (-/- 2,8%) is in lijn met een daling van het aantal voortgezet onderwijsleerlingen in Noord-Brabant, in navolging van het primair onderwijs. Vanwege de terugloop van het leerlingenaantal zullen er de komende jaren totaal circa 160 fte aan leraren minder nodig zijn. In de komende begrotingsjaren zullen ruim 600 fte aan leraren de pensioengerechtigde leeftijd vinden. Per saldo zullen de OMO scholen dus op zoek moeten gaan naar nieuwe docenten.

De ontwikkeling van het aantal leerlingen verschilt per onderwijsregio. Per regio is om die reden het toekomstig aantal leerlingen tot en met 2028 inzichtelijk. Indien actueel komt dit thema in de meerjarenbegrotingen van de scholen steevast aan de orde.  Zie ook ‘demografische ontwikkelingen en onderwijsaanbod op fietsafstand’.

Tabel 9: Gemiddeld aantal fte’s in 2015-2018

De autonome stijging van een aantal kosten, met name de kosten van personeel, heeft tot gevolg dat de reductie van de omvang van de formatie groter is dan verwacht zou worden op grond van de procentuele trend. Met andere woorden; om de stijging van de kosten op te vangen wordt ingegrepen in het aantal formatieplaatsen. In de begrotingsperiode daalt de formatie met circa 5,6% ten opzichte van 2014. Hierbij daalt het aantal fte overhead relatief minder sterk dan het aantal fte onderwijsproces.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)