Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2014 2,1 miljoen euro negatief en wijkt daarmee 1,8 miljoen euro positief af van de begroting (-/- 0,4% in plaats van -/- 0,8% rentabiliteit). De verklaring voor deze positieve afwijking is op hoofdlijnen als volgt:

  • Hogere rijksbijdragen ad. 0,6 miljoen euro (0,1%) door met name:
  • 1,1 miljoen euro lagere lumpsumopbrengsten door gewijzigde leerlingaantallen, indexaties en de overdracht van Lyceum Bisschop Bekkers met ingang van schooljaar 2014/2015 aan stichting ECVO;
  • 0,5 miljoen euro meer inzet van OCW subsidies dan begroot;
  • 1,2 miljoen euro meer ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen vanuit samenwerkingsverbanden. Deze gelden waren vóór schooljaar 2014/2015 onderdeel van de OCW subsidies;
  • Hogere overige baten ad. 5,0 miljoen euro (47,2%), voornamelijk door hogere huuropbrengsten, hogere detacheringsopbrengsten en schenkingen vanuit opgeheven stichtingen;
  • Hogere personeelslasten ten bedrage van 2,3 miljoen euro (0,6%) door hogere lonen en salarissen (enerzijds door temporisering van de begrote taakstellingen in het kader van de besteding van de extra middelen die eind 2013 zijn ontvangen en anderzijds een in werkelijkheid lagere gemiddelde personeelslast dan begroot) en hogere kosten voor personeel niet in loondienst (met name door hogere uitgaven voor uitbesteed werk onderwijs en ICT);
  • Hogere afschrijvingslasten van 0,7 miljoen euro (6,0%). Belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is het boekverlies als gevolg van de overstap van een intern naar extern boekenfonds van een school;
  • Hogere huisvestingslasten van 0,4 miljoen euro (1,9%). Dit wordt in hoofdzaak verklaard door meer exploitatiekosten voor gebouwen en terreinen (onder andere huur en onderhoud);
  • Hogere bijdragen ouders/leerlingen van 1,1 miljoen euro (11,1%) met name door niet begrote leerling activiteiten. Tegenover deze extra opbrengsten staat een gelijk bedrag aan extra lasten;
  • De overige lasten zijn 1,5 miljoen euro (3,5%) hoger dan begroot, met name door meer leerling activiteiten en hogere kosten voor boeken en licenties.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)