Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Academische opleidingsscholen

Academische opleidingsscholen (AOS) zijn samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen. Elke AOS moet voldoen aan wettelijke eisen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het samen opleiden van toekomstige leraren, het doen van praktijkonderzoek door studenten en het werkplekleren zijn minimale taakstellingen voor een AOS.

Binnen de vereniging zijn drie academische opleidingsscholen:

  • AOS-West-Brabant in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg;
  • AOS-Midden-Brabant in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg;
  • AOS-Oost-Brabant in samenwerking met Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Eindhoven School of Education, Radboud Docenten Academie en ILS-Han.

De functie van deze AOS’en gaat verder dan alleen het bijdragen aan de strikte opleidingsdoelen:

  • primaire taak blijft om in samenwerking met de lerarenopleidingen studenten van de lerarenopleiding voor een groot gedeelte van hun studie (40%) op te leiden in de authentieke schoolomgeving;
  • studenten leren ook schoolgebonden onderzoek te doen;
  • extra taakstelling is dat docenten van de scholen gestimuleerd worden om zelf onderzoek te doen;
  • de ontwikkeling van de school wordt bevorderd door een op schoolinnovatie gerichte onderzoeksagenda.

In het vorige verslagjaar versterkten de AOS’en hun focus op een doorlopende professionalisering van docenten. Deze tendens wordt gestimuleerd door projecten van het ministerie van OCW:

  • Het eerste project is ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ met aandacht voor thema’s als ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken, omgaan met verschillen, tegengaan pestgedrag en begeleiding van beginnende docenten na afstuderen. Dit project is in het verslagjaar volop in gang gezet. Op aangeven van OCW is ‘School aan Zet’ hiervoor de begeleider.
  • Daarnaast hebben de AOS’en met de Universitaire partners ESoE en ULT samengewerkt in het project ‘Professionele Leergemeenschappen’. Dit project wil docenten stimuleren om met collega’s hun eigen vakonderwijs te verbeteren of een voor hun onderwijs relevant probleem aan te pakken. Dit gebeurt onder begeleiding van deskundigen van de universiteiten.
  • Tot slot is het project ‘Begeleiding Startende Docenten’ van start gegaan. Dit project wordt in goede samenwerking met de ESoE en ULT uitgevoerd door de AOS’en. Het doel van dit project is dat beginnende leraren door intensieve coaching en begeleiding hun professionaliteit vergroten, waardoor vroegtijdige uitval wordt voorkomen.

Al deze projecten worden wetenschappelijk gemonitord door de Universiteit van Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen.

Alle OMO-scholen aangesloten bij de academische opleidingsschool

De geschetste ontwikkelingen hebben de aantrekkelijkheid van een AOS voor scholen enorm vergroot. In 2014 zijn alle scholen van de vereniging aangesloten bij de AOS’en. Om de scholen optimale kansen voor deelname te bieden is de structuur van de AOS’en aangepast. Het bevorderen van het eigenaarschap door iedere school vormde daarbij de rode draad.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)